ពត៌មានថ្មីៗអំពីហ្សេងហេង

វដ អណែនពប្កមហន

សារពីលោកប្រធាន

សារពីលោកប្រធាន

សហគ្រាសហ្សេងហេងត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងយុគសម័យនៃការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចដ៏អស្ចារ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។

ក្នុងអំឡុងពេលនេះពលរដ្ឋតែងតែមាននិន្នាការប្រើប្រាស់នូវឱកាសដែលផ្តល់ដោយសមយ័កាលនិងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័ស ហើយថែមទាំងឆ្លៀតយកឱកាសនេះដើម្បីស្វែងរកការអភិវឌ្ឍដោយមានគោលដៅចម្បងគឺការទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ច។ជាការពិតណាស់សហគ្រាសនានាដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចពីសហគ្រាសទាំងឡាយគឺស្របតាមគោលការណ៍សេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារប៉ុន្តែសម្រាប់សហគ្រាសហ្សេងហេងការទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចគឺគ្រាន់តែជាមូលដ្ឋានសម្រាប់អោយសហគ្រាសរបស់យើងមានថាមពលនិងសមត្ថភាពអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព។ខណៈពេលដែលប្រតិបត្ដិសហគ្រាសដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណេញផ្នែកពាណិជ្ជកម្មយើងថែមទាំងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំពោះនិរន្តរភាពនៃការអភិវឌ្ឍសហគ្រាសនិងការទទួលខុសត្រូវសង្គមដែលសហគ្រាសមួយត្រូវទទួលខុសត្រូវ។
នៅក្នុងដំណើរការនៃការអភិវឌ្ឍន៍របស់យើងការផ្តល់លទ្ធភាពយ៉ាងពេញលេញដល់ដំណោះស្រាយបញ្ហារកការងារ​ការបង់ពន្ធការលើកកម្ពស់វឌ្ឍនភាពឧស្សាហកម្មនិងសេដ្ឋកិច្ចព្រមទាំងដឹកនាំការអភិវឌ្ឍសង្គមគឺជាគោលដៅចម្បងរបស់យើង។
នៅពេលដែលសង្គមមានស្ថេរភាពហើយប្រទេសកាន់តែរឹងមាំនោះប្រជាជននឹងមានថាមពលនិងភាពរីករាយបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់យើង។
ក្នុងនាមជាអ្នកជុំនួញនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រកាន់ខ្ជាប់នូវជំនឿមួយគឺ​បេះដូងស្មោះ ផ្លូវត្រឹមត្រូវ ទើបយូអង្វែង!

  ឧកញ៉ាទឹងភីពាង

អំពីសហគ្រាសហ្សេងហេង

សហគ្រាសហ្សេងហេងបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2017ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្តាលនៅរាជធានីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជា។


ក្នុងនាមជាសហគ្រាសពហុឧស្សាហកម្មថ្មីមួយដែលបានរួមបញ្ចូលឧស្សាហកម្មជាច្រើនក្នុងរយៈពេលយ៉ាងខ្លីគឺពីរឆ្នាំបុ៉ណោះតាមរយៈការបង្កើតគ្រឹះស្ថានជំនួញថ្មី ការទិញចូល និងការរួមបញ្ចូលគ្នា។បច្ចុប្បន្នសហគ្រាសហ្សេងហេងបានចូលរួមនៅក្នុងវិស័យជាច្រើនទៀតរួមមានធនាគារ ការវិនិយោគ អចលនទ្រព្យ អ៊ីនធឺណិត វិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកវិទ្យា ធនធានមនុស្ស ការអភិវឌ្ឍកម្មវិធីsoftware និងវិស័យផ្សេងៗទៀត។​ វត្តមានស្ថាប័នជំនួញមួយដែលមាននៅប្រទេសកម្ពុជា ចិន (រួមទាំងហុងកុង និងតៃវ៉ាន់) សហរដ្ឋអាមេរិក ថៃ ឡាវ និងប្រទេសនិងតំបន់ផ្សេងៗទៀត ត្រូវបានបង្កើតឡើង។


“សហគ្រាសហ្សេងហេង”កំពុងដឹកនាំយុគសម័យមួយនិងកសាងអនាគតថ្មីជាមួយនឹងសេវាកម្មល្អបំផុតជាជំហរស្នូលរបស់ខ្លួន គំនិតសេវាកម្ម“រួមគ្នាបង្កើតទ្រព្យសម្បត្តិនិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ដល់សង្គម” និងបេសកកម្មបែបម៉ាកយីហោក្រោមពាក្យថា"កសាងអនាគតថ្មី"!

 
 

ប្កមហនជាសមាជក

/var/www/html/kh/thinkphp/library/think/Debug.php:193:string '/var/www/html/kh/Home/' (length=22)